Lamb & Sweet Potato Pie

Family Favourite Lamb Pie topped with Sweet Potato Mash